Plan Ochrony Parku – trudności wdrożenia W roku 1995 utworzono Welski Park Krajobrazowy na terenie dawnego województwa Ciechanowskiego a w roku 1996 park o identycznej nazwie na terenie dawnego województwa Toruńskiego. W roku 1998 w wyniku reformy administracyjnej obydwa parki znalazły się w granicach administracyjnych województwa Warmińsko-Mazurskiego i po połączeniu zarządzanym przez jedną dyrekcję z siedzibą w Jeleniu. Prace nad sporządzeniem Planu Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęły się w 2003 roku czyli 7 lat po utworzeniu. Przyczyną opóĽnienia był brak środków na realizację zadania i dlatego przy skromnym budżecie zdecydowano się na tworzenie planu w przeciągu 4 lat. Zadania tego podjął się Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, który ukończył prace w 2006 roku. Zaopiniowany i uzgodniony projekt planu ochrony Parku został przedłożony w 2007 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie celem ustanowienia odpowiedniego rozporządzenia. Ówczesny Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie przedłożył go w celu konsultacji prawnej w Ministerstwie Środowiska. W 2008 roku część pracowników Urzędów Wojewódzkich, w tym parków krajobrazowych, na mocy Ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 700) przeszła do pracy w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska. W wyniku wprowadzanych zmian w prawie, w tym także w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 z póĽniejszymi zmianami), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stała się podmiotem także uzgadniającym projekty planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w związku z czym przedłużyło to konsultacje dotyczące treści rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego. Przełom 2008 i 2009 roku był okresem wdrażania nowych obszarów sieci Natura 2000 (Ostoja Welska i Przełomowa Dolina Rzeki Wel). W/w Ustawa o ochronie przyrody warunkuje zamieszczenie w planie ochrony Parku planu zadań ochronnych obszarów Natura 2000 znajdujących się w jego granicach. Ponieważ niewielki fragment obszaru Ostoja Welska o powierzchni 350 ha „wylał się” poza granice Parku powstała koncepcja zmiany granic. Zaproponowana przez obecnego wykonawcę POP Narodową Fundację Ochrony Środowiska treść rozporządzenia w sprawie WPK została zaopiniowana i uzgodniona z wszystkimi zainteresowanymi gminami oprócz gminy Lidzbark, na terenie której notabene nie było żadnych zmian granic. Początkowo również RDOŚ Olsztyn wydał negatywną opinię ale po naszej interwencji uzgodnił pozytywnie. Gmina Lidzbark nie dała się przekonać i koncepcja powiększenia WPK upadła. W grudniu przystosowany do obowiązującego od czasu utworzenia rozporządzenia w sprawie WPK złożyliśmy projekt POP w RDOŚ Olsztyn celem wstępnego uzgodnienia . Do dnia dzisiejszego upłynęło 3 kwartały i otrzymujemy jedynie pisma o przesunięciu terminu wydania opinii. W identycznej sytuacji braku aktualnego planu ochrony są 3 parki krajobrazowe w województwie Warmińsko-Mazurskim i 60% parków w Polsce. Poniżej publikujemy Plan Ochrony Parku z 2007 roku   Obowiązujące Rozporządzenie 34 w sprawie Welskiego Parku Schemat mapy Welskiego Parku Krajobrazowego

Plan Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego - Projekt 2012